НПО инфобанка за инициативи и партньорства е част от проекта на Български дарителски форум “Дарителство за промяна”.

Основната цел на проекта е изграждане на капацитет на гражданските организации да бъдат по-видими, по-добре разбирани и възприемани като достоен партньор на бизнеса и институциите в решаването на проблеми и развиване на идеи в обществен интерес.

Подходът на работа е основан на убеждението, че дарителството е форма на взаимодействие и споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна. Чрез проекта БДФ ще работи за изграждане на разбиране в НПО, бизнес и институции, че дарителството не е самоцел, и ще насърчи ефективно и устойчиво свързване между заинтересованите страни за постигане на обща цел.

Акцент в планираните дейности са създаване на НПО инфобанка за инициативи и партньорства и менторска програма за избрани български НПО, чрез която БДФ ще предостави експертна подкрепа за гражданските организации да развитят умения за нови партньорства с бизнеса и институциите, както и да популяризират по-добре резултатите от работата си. Така проектът ще допринесе за повишаване на доверието към НПО и постигане на повече финансова независимост. Бизнес партньорите ще преосмислят социалноотговорните си стратегии и ще оптимизират дарителските си инвестиции. Повече институции на национални и местни власти ще разбират ползата от сътрудничеството с гражданските организации и частните дарители и ще подкрепят работата им в името на обществения интерес, когато изготвят нормативни документи и инициативи.

Този сайт е финансово подкрепен от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Български дарителски форум и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.