Моля, попълнете анкетата, след което натиснете бутона “Изпрати”

Отговорете на всички въпроси, за да може информацията да бъде съпоставима при нейното актуализиране.

С попълване и изпращане на формуляра на ngo.dfbulgaria.org се съгласявам:

  • с Общите условия за създаване на базата данни, тяхното обработване и ползване;
  • предоставените от мен данни да бъдат обработвани, съхранявани, ползвани и предоставяни, включително на трети лица, за целите на договаряне на партньорство с потенциално заинтересовани дарители, отчетни и представителни цели.

С попълване и изпращане на формуляра на ngo.dfbulgaria.org декларирам, че всички предоставени от мен данни са верни и нося пълна отговорност за тяхната достоверност.