НПО Инфобанка е инициатива на Българския дарителски форум, с адрес гр. София 1124, ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, ет. 2, наричан по-долу за краткост „БДФ“ за проучване сред български неправителствени организации (НПО) на актуални програми, инициативи и потребности от допълващи ресурси в подкрепа на каузите, за които работят. Събраната в Инфобанката информация ще послужи на БДФ за свързването на граждански организации с потенциално заинтересовани частни дарители (компании, фондации, физически лица).

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да изпратите Вашите данни и данните на Вашата организация. Настоящите общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и представляваната от Вас организация и БДФ, с който получавате правото да използвате услугите на БДФ при спазване на условията по-долу.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между БДФ и организациите, участващи в създаването на базата данни.

Кой може да участва?

В НПО Инфобанка за инициативи и партньорства могат да се регистрират:

  • неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в общественополезна дейност (фондации или сдружения).

Организации, които няма да бъдат вписани в базата данни, са:

  1. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон
  2. Здравни заведения
  3. Политически партии и/или организации, обвързани с политически партии
  4. Държавни и местни власти
  5. Регистрирани религиозни общности и свързаните с тях юридически лица

Каква информация се предоставя и колко често?

Данните, които БДФ събира за целите на НПО Инфобанката, са от общ характер: информация за организацията, контакти, основни цели и дейности. По отношение на актуални потребности организациите споделят от какъв тип ресурс имат необходимост за ефективно изпълнение на планираните от тях задачи.

Организациите, които се регистрират в базата данни, ще бъдат известявани за необходимост от актуализиране на предоставената информация на всеки 6 месеца. С попълване и изпращане на данните на организацията чрез формуляра организацията се съгласява да обновява своите данни на всеки 6 месеца, като при необновяване на данните си, БДФ има право да премахне организацията от базата данни на платформата.

Какво получават регистрираните в Инфобанката организации?

С регистрирането си в НПО Инфобанка за инициативи и партньорства всяка организация получава възможност да бъде свързана с дарители от страна на БДФ, които да подкрепят мисията/каузата на организацията, нейната дейност, кампания или проект, според нуждите, които е описала във формуляра.

С регистрирането си в НПО Инфобанка за инициативи и партньорства всяка организация посредством декларация от представляващото я лице декларира съгласие вписаните данни да бъдат обработвани, съхранявани и използвани от БДФ за поддържане на актуална база данни на граждански организации и техните потребности от подкрепа, както и споделяни с трети страни – потенциално заинтересовани дарители.

БДФ се ангажира при споделянето на информация за потребности от подкрепа на организациите да прилага принципите за балансираност, безпристрастност и проследимост по отношение на резултатите от създадените партньорства.

Дължима такса при получаване на дарение

В резултат на ефективно свързване от страна на БДФ и постигане на договореност за подкрепа между организация, вписана в НПО Инфобанка за инициативи и партньорства, и дарител (компания, фондация или физическo лице), организацията се съгласява да заплати на БДФ посредническа такса в размер на 5% от полученото дарение, но не повече от 500 лв., единствено в случай на успешно получаване на финансови средства или материални ресурси. Таксата е дължима след предоставяне на дарението (финансово или материално) от дарителя към организацията и срещу надлежно изготвен и изпратен от БДФ счетоводен документ (фактура).

Политика за обработка на данни

С попълване и изпращане на формуляра на ngo.dfbulgaria.org организацията и представляващото я лице се съгласяват всички предоставени данни да бъдат обработвани, съхранявани, ползвани и предоставяни, включително на трети лица, за целите на договаряне на партньорство с потенциално заинтересовани дарители, отчетни и представителни цели.

НПО Инфобанка за инициативи и партньорства – в нейната цялост или частично, се ползва единствено от БДФ. Информацията, която БДФ споделя с трети страни – дарители, е за конкретни инициативи или организации по запитване.

Декларация за действителност на предоставените данни

С попълване и изпращане на настоящия формуляр на ngo.dfbulgaria.org представляващото организацията лице декларира, че всички предоставени данни са верни и носи пълна отговорност за тяхната достоверност. При констатирано разминаване между декларираните данни и действителното фактическо или правно положение БДФ има право да отпише организацията от базата данни, както и да задържи всички суми, получени от организацията и да иска връщане на всички изплатени суми.

 

НПО Инфобанката е създадена с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на www.ngo.dfbulgaria.org се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.